ស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យា VR

ស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យា VR


តើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ទេថាអ្វីទៅជា VR ឬ Virtual Reality? នៅកម្ពុជា តើយើងកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ការងារអ្វីខ្លះ?

ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈវីដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា!

#Cambodia 4.0 #Center #VirtualReality#Technology