ចូលរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា

ចូលរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា


ចូលរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈ TikTok៖ https://www.tiktok.com/@cambodia4.0center

 

#Cambodia4point0 #TikTok