តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (៣០​ ​មករា ២០២៣-០៥ កុម្ភៈ ២០២៣)

តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (៣០​ ​មករា ២០២៣-០៥ កុម្ភៈ ២០២៣)


តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (៣០​ ​មករា ២០២៣-០៥ កុម្ភៈ ២០២៣)

This Week in Technology (30 January 2023-05 Febuary 2023)

---

1-The Verge: https://www.theverge.com/2023/1/31/23579942/chatgpt-ai-text-detection-openai-classifier

2-BGR: https://bgr.com/tech/microsoft-launches-teams-premium-with-features-powered-by-openai/

3-Tech Crunch: https://techcrunch.com/2023/02/02/is-instagram-considering-paid-verification-code-reveals-references-to-a-paid-blue-badge/?guccounter=1

4-Verve Times: https://vervetimes.com/qualcomm-predicts-broadening-demand-weakness-for-phones/

5-United News Post: https://unitednewspost.com/news/technology/apple-and-google-face-mounting-pressure-to-remove-tiktok-from-app-stores/

6-9To5 Google: https://9to5google.com/2023/02/02/google-search-ai-event/

 

 

#Cambodia4point0 #TechNews