ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ


ក្រុមការងារប្រតិបត្តិ​
Executive Team

លោក អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន

MR. AING SOVANNROATH

នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

EXECUTIVE DIRECTOR


លោក រ៉ឺន ដារ៉ូ

MR. REUN Daro

បុគ្គលិកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ

Marketing Officer

លោក ហ៊ុយ ងួន

MR. HUY Nguon

បុគ្គលិកផ្នែក Design

DESIGNER

លោក ទី ប៊ូណា

MR. TY Bouna

បុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

IT OFFICER

លោក ស៊្រុន ដារា

MR. SRUN Dara

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល - ហិរញ្ញវត្ថុ

ADMIN AND FINANCE OFFICER

លោក ហេង ម៉េងតាន់

MR. HENG Meng Taing

បុគ្គលិកផ្នែកស្រាវជ្រាវ

Research Officer

លោក លឹម តូនី

MR. LIM Tony

បុគ្គលិកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ

Marketing Officer

កញ្ញា ថូ ម៉ូនីហ្សា

MS. THO Monija

បុគ្គលិកផ្នែកស្រាវជ្រាវ

Research Officer

ឡុង សំអៀន

Long Samien

គណនេយ្យករ

Accountant

ឡុង សំអាន

Long Sam An

បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាល

ADMIN