ការរួមចំណែករបស់ “ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” នៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមឌីជីថលនៅកម្ពុជា

ការរួមចំណែករបស់ “ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” នៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមឌីជីថលនៅកម្ពុជា


កិច្ចសម្ភាសន៍ ស្ដីពី ការរួមចំណែករបស់ “ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) នៅក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមឌីជីថលនៅកម្ពុជា ជាមួយ ឯកឧត្ដម អាំង សុវណ្ណរ័ត្ន នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ 

គេហទំព័រ៖ www.khmertechmarket.com 

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (Mobile App)៖ 

Android (Play Store): https://link.khmertechmarket.com/play... 

iOS (App Store): https://link.khmertechmarket.com/apps... 

 

 

#ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ #KhmerTechMarket