សមាជិកសភាអាម៉េរិកធ្វើការៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពទិន្នន័យ

សមាជិកសភាអាម៉េរិកធ្វើការៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពទិន្នន័យ


សមាជិកសភាអាម៉េរិកធ្វើការៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពទិន្នន័យ

————————

សមាជិកសភាសំខាន់ពីររូបរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបានរៀបចំលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ឯកជនភាពទិន្នន័យ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើបញ្ហាឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាម៉េរិក តាមរយៈការបង្កើតយន្តការអនុវត្ត, ស្តង់ដានៃការអនុវត្តឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាពទិន្នន័យជាតិ ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដោយធ្វើការរឹតបន្តឹងលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទាញយកទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការការពារទិន្នន័យ និងការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។ កន្លងមកសភាអាម៉េរិកក៏បានធ្វើការពិភាក្សាអំពីការការពារឯកជនភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាំងពីឆ្នាំ ២០១៩ មកម្លេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

▪️ https://bit.ly/3VZzF97

▪️ https://bit.ly/3JgDwHg

▪️ https://bit.ly/3PXyP94

#Cambodia4point0 #ThisandThat #data #privacy #legislation