តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (២០-២៦ ឧសភា ២០២៤)

តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (២០-២៦ ឧសភា ២០២៤)


តាមដានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះ (២០-២៦ ឧសភា ២០២៤)

This Week in Technology (20-26 May 2024)

---

1-Tech Crunch: https://rb.gy/1im4q4

2-Tech Radar: https://rb.gy/9igbgk

3-Engadget: https://rb.gy/ogfohj

4-Gadgets360: https://rb.gy/91taqk

5-9To5Google: https://rb.gy/k1g3nu

6-The Verge: https://shortwidth="100%" height="350" src.at/cYOGx

#Cambodia4point0 #TechNews