ទំហំទីផ្សាររបស់បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការរ៉ូបូត (RPA) នៅក្នុងសកលលោកមានតម្លៃ ១៨,៤១ប៊ីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៣

  • ទំព័រដើម
  • ចំណេះដឹងពីនេះពីនោះ
  • ទំហំទីផ្សាររបស់បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការរ៉ូបូត (RPA) នៅក្នុងសកលលោកមានតម្លៃ ១៨,៤១ប៊ីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ទំហំទីផ្សាររបស់បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការរ៉ូបូត (RPA) នៅក្នុងសកលលោកមានតម្លៃ ១៨,៤១ប៊ីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៣


ទំហំទីផ្សាររបស់បច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការរ៉ូបូត (RPA) នៅក្នុងសកលលោកមានតម្លៃ ១៨,៤១ប៊ីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ជាមួយអត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ២៥,៧%ក្នុងមួយឆ្នាំ និងមានការព្យាករណ៍ថានឹងឈានដល់ ២២,៧៩ប៊ីលានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ និង១៧៨,៥៥ប៊ីលានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០៣៣។

 

ប្រភព៖ Precedence Research

#Cambodia4point0 #Robotic #Process #Automation #Market #RPA