ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗទាំង១០ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗទាំង១០ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤


ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុធំៗទាំង១០ ក្នុងឆ្នាំ២០២៤

ប្រភព៖ CFTE

#Cambodia4point0 #ចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ #LargestFintechCompanies