“ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) មានជំនាញប្រមាណជាង ៦០០ សម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម

  • ទំព័រដើម
  • ចំណេះដឹងពីនេះពីនោះ
  • “ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) មានជំនាញប្រមាណជាង ៦០០ សម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម

“ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) មានជំនាញប្រមាណជាង ៦០០ សម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម


“ផ្សារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ” (Khmer Tech Market) មានជំនាញប្រមាណជាង ៦០០ សម្រាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម

នៅចាំអីទៀត! តោះទាញយកមកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នា...

 គេហទំព័រ៖ www.khmertechmarket.com

ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (Mobile App)៖

 Android (Play Store): https://link.khmertechmarket.com/playstore

 iOS (App Store): https://link.khmertechmarket.com/appstore

 

#Cambodia4point0 #ផសារបច្ចេកវិទ្យាខ្មែរ #KhmerTechMarket