តស់! ចូលរួមប្ដូរ Profile ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ខាងមុខនេះ

តស់! ចូលរួមប្ដូរ Profile ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ខាងមុខនេះ


តស់! ចូលរួមប្ដូរ Profile ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ខាងមុខនេះ 

សូមចូលរួមប្ដូរតាមរយៈតំណភ្ជាប់៖ https://twb.nz/cambodia4point0knyframe

#Cambodia4point0 #បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី២០២៤ #KhmerNewYear2024 #ឆ្នាំរោង