នាវាកម្ពុជាក្នុងល្បឿនលឿនមួយ ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជឿនលឿន និងវិបុលភាព

នាវាកម្ពុជាក្នុងល្បឿនលឿនមួយ ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជឿនលឿន និងវិបុលភាព


ការឈានទៅសម្រេចបានការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមួយពេញលេញ ស្របតាមចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់កម្ពុជា ទាមទារឱ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមដំណើរលើផ្លូវមួយនេះទន្ទឹមគ្នា ពីព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺការអភិវឌ្ឍមួយ ប្រកបដោយចីរភាព និងបរិយាបន្ន ហើយសម្រាប់បរិបទបច្ចុប្បន្ន ការចាប់យក និងប្រើប្រាស់ឱកាសចេញពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម ៤.០ នេះ គឺជាយុទ្ធវិធីមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធវិធីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការដឹកនាំ

នាវាកម្ពុជាក្នុងល្បឿនលឿនមួយ ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជឿនលឿន និងវិបុលភាព។

______________________________________

ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

 

 

#Cambodia4point0 #HunMany #IndustrialRevolution