ការចែករំលែកភាពជោគជ័យរបស់ជ័យលាភីទាំង ៣រូប

ការចែករំលែកភាពជោគជ័យរបស់ជ័យលាភីទាំង ៣រូប


វីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ ជ័យលាភីទាំង ៣រូប ក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងគំនិតបង្កើតថ្មី កម្ពុជា ៤.០ រដូវកាលទី ៤

#Cambodia4point0 #IdeasPitchingCompetition #គំនិតបង្កើតថ្មី #UGC