វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សា Learning Management System (LMS)”

  • ទំព័រដើម
  • ចំណេះដឹងពីនេះពីនោះ
  • វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សា Learning Management System (LMS)”

វគ្គសិក្សាខ្លី “វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សា Learning Management System (LMS)”


វគ្គសិក្សាខ្លី  “វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលអក្ខរកម្មឌីជីថលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការសិក្សា Learning Management System (LMS)” សិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់សាធារណជនទូទៅ សិក្សារយៈពេល ១៣ម៉ោង ៣០នាទី លើមុខវិជ្ជា៖ សារអេឡិចត្រូនិក (Email), Google Maps, Google Translate, Google My Business, គេហទំព័រ Facebook និង Instagram, E-Menu និង Chat App។

 

 ចូលរៀនថ្ងៃទី២៥ និងថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក

 ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកកាលវិភាគសិក្សា៖ https://bit.ly/3QQp4K2

 

 ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង ៥ល្ងាច

 ចុចទីនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ https://bit.ly/3wJsMys

 

 ព័ត៌មានបន្ថែម៖

▪️ ទូរស័ព្ទ៖ ០៨១ ៧៣៩ ៩៨៦

▪️ អុីម៉ែល៖ [email protected]

#Cambodia4point0 #Digital #Literacy #អក្ខរកម្មឌីជីថល