ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០


ការយល់ដឹងពីស្ថានភាពទូទៅនៃបញ្ហាសន្តិសុខសាយប័រ, យន្តការអនុវត្តសន្តិសុខសាយប័រ, គន្លឹះការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារនានា និងការយល់ដឹងពីជំនាញសន្តិសុខសាយប័រ គឺពិតជាមានភាពចាំបាច់ និងមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពធន់នៃសន្តិសុខសាយប័រ និងជំរុញការកសាងមូលធនមនុស្សជំនាញផ្នែកសន្តិសុខសាយប័រឱ្យស្របតាមតម្រូវការ និងការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យា។

_________________________________

ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

#Cambodia4point0 #HunMany #CyberSecurity #សន្តិសុខសាយប័រ