តើប្រទេសណាខ្លះដែលកំពុងឈានមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AR & VR?

តើប្រទេសណាខ្លះដែលកំពុងឈានមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AR & VR?


តើប្រទេសណាខ្លះដែលកំពុងឈានមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AR & VR? តើមានហេតុផលសំខាន់ណាខ្លះ ដែលធ្វើឱ្យប្រទេសខាងលើជាប្រទេសដែលឈានមុខគេលើបច្ចេកវិទ្យានេះ?

#Cambodia4point0 #បច្ចេកវិទ្យាar #បច្ចេកវិទ្យាvr #ARVR #augmentedreality #virtualrealityart