• មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០Cambodia 4.0 Center

  • មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា...

តោះ! ចូលរួមឆ្លើយសំណួរ Q&A ប្រចាំ ខែមីនា

ឈ្នះរង្វាន់ដបទឹករក្សាកម្ដៅ និងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ចំនួន ១០ រង្វាន់!...

អានបន្ត

នាវាកម្ពុជាក្នុងល្បឿនលឿនមួយ ឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជឿនលឿន និងវិបុលភាព

ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០...

អានបន្ត

របៀប Scan អត្ថបទជារូបភាពទៅជាអក្សរ

របៀប Scan អត្ថបទជារូបភាពទៅជាអក្សរ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀប Scan អត្ថបទជារូបភាពទៅជាអក្សរ តាមរយៈ Telegram bot (Image to Text)។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Telegrambot #ImagetoText...

អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ RUN Commands នៅក្នុង Windows

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ RUN Commands នៅក្នុង Windows។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #RUNCommands...

អានបន្ត

"របៀបប្រើប្រាស់ Commands នៅក្នុង Google Chrome "

"របៀបប្រើប្រាស់ Commands នៅក្នុង Google Chrome មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Commands នៅក្នុង Google Chrome។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #Chrome"...អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់មុខងារ Insert Comment នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារ Insert Comment នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #InsertComment...អានបន្ត

របៀបប្រើប្រាស់ Google Docs ដោយមិនចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ សូមបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Google Docs ដោយមិនចាំបាច់មានអ៊ីនធឺណិត។ #Cambodia4point0 #Digitalliteracy #GoogleDocsOffline...អានបន្ត

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០

មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងបុព្វហេតុចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់ទិសផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងធុរកិច្ចថ្មី (Startups) ផ្អែកលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា ការផ្សារភ្ជាប់បណ្តាញការងារ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងពិគ្រោះយោបល់លើសហគ្រិនភាពផ្នែកជំនាញឌីជីថល និងបណ្តុះស្មារតីស្រលាញ់ការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត ទេពកោសល្យ គំនិតឆ្នៃប្រឌិត និងការបង្កើតថ្មី។ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០ មានបេសកកម្មបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញឌីជីថល និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគ្រិនឌីជីថលឲ្យលូតលាស់ និងមានភាពជោគជ័យ។


ចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសម្រាប់ជីវិតកាន់តែប្រសើរ

សូម SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ និងចំណេះដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្ត

SUBSCRIBE